COMUNICAT DE PRESĂ

05/18/2021
de catre Prunean Cristian

Asociatia pentru dezvoltarea economiei sociale FORTUNATIS încheie la data de 18.05.2021 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS 115001, avand un buget total de 19.165.416,60 lei, din care 16.003.679,19 lei din FSE - POCU 2014-2020.

Proiectul a fost implementat de Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale FORTUNATIS, in parteneriat cu Primăria Orașului Miercurea Sibiului, Liceul Tehnologic "Ilie Măcelariu" Miercurea Sibiului, SC Global Commercium Development SRL, SC Acquisition Career Management SRL, in perioada 19.02.2018 – 18.05.2021 având ca obiectiv principal reducerea numărului de persoane aflate în situații de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată cu populație de etnie romă localizată în UAT Miercurea Sibiului, prin implementarea de măsuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate.

Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din UAT Miercurea Sibiului, din care: 400 adulti (ex. someri, inactivi, persoane cu un nivel scazut de educatie etc), din care 27% persoane de etnie roma - 108 adulti romi; 300 de copii (6-18 ani) care traiesc in comunitatea marginalizata vizata, din care 27% persoane de etnie roma – 81 copii romi; 100 de varstnici / batrani (peste 64 ani), persoane care nu beneficiaza ajutorul altor persoane, din care 27% persoane de etnie roma - 27 batrani.

Astfel, pentru realizarea obiectivului propus, au fost dezvoltate, in cadrul proiectului, un set de 17 servicii – masuri integrate – la nivelul comunitati marginalizate, care au vizat urmatoarele domenii: educatie, formare profesionala pentru adulti, ocupare, antreprenoriat, medical, socio-medical, social, imbunatatirea conditiilor de locuit, s.a.

Fiecare dintre cele 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata incluse in grupul tinta al proiectului a beneficiat de cel putin 2 servicii – masuri integrate – din setul de servicii dezvoltat in proiect.

Principalele rezultate ale proiectului sunt: •  314 copii au beneficiat de servicii integrate de sprijin în vederea prevenirii abandonului școlar și/sau creșterea accesului și participării la educație, din care 81 copii de etnie romă, prin: programe remediale pentru toate clasele; 49 ateliere extra-curriculare și/sau workshop-uri organizate; 319 subvenții pentru copii, în valoare de 1.000 lei, fiecare; 400 seturi de materiale educaționale acordate copiilor participanți; hrană zilnică pentru fiecare copil participant; excursii tematice etc;•  peste 400 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (șomeri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de muncă, etc.) au beneficiat de servicii de ocupare în cadrul proiectului; 100 de persoane au obținut un loc de muncă, din care 27% de etnie romă;•      223 de persoane din grupul țintă au dobândit o calificare, din care 27% de etnie romă, prin organizarea a 10 grupe de formare profesională în domeniile: Tâmplar manual, Manichiurist Pedichiurist; Lucrător în comerț; Îngrijitoare bătrâni la domiciliu; Competente sociale și civice, Lucrător în construcții;• 100 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (șomeri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de muncă, etc.) participanți la activitățile dedicate dezvoltării antreprenoriatului în comunitate, iar 28 au dobândit o calificare în acest domeniu;•        21 de persoane din grupul țintă au primit subvenții (ajutor de minimis), în valoare de maxim 25.000 euro fiecare, din care 27% de etnie romă, pentru înființarea unor mici afaceri în comunitate;•         1 Centru multifuncțional de asistență integrată renovat, dotat și pus la dispoziția cetățenilor din Miercurea Sibiului;•        17 Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;•    peste 50 de persoane din comunitate au beneficiat de îmbunătățirea condițiilor de locuit prin racordarea la utilități a gospodăriilor;•       peste 50 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere în privința dobândirii actelor de proprietate;•    o campanie de comunicare integrată privind combaterea discriminării și implicarea activă în comunitate, cu: 8 evenimente dedicate combaterii discriminării organizate în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului (6 seminare și 2 festivaluri); 10 parteneriate încheiate cu actorii relevanți, parteneriate dezvoltate la nivel local; peste 30 de articole și știri; 10 articole și advertoriale în presa scrisă și online etc;•  900 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată au beneficiat de servicii integrate.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Detalii si informatii suplimentare: Ciociu Maria – Manager Proiect, Telefon: 0747 085 790, E-mail: ciociumaria@yahoo.ca

Un material elaborat în cadrul Campaniei pentru nediscriminare din cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, Cod SMIS 115001.

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României”